Loading
Forretningsbetingelser
  • standardsjpg

Generelle forretningsbetingelser for KabelChristensen ApS

Gyldighed:

Generelle forretningsbetingelser af 27.05.2021 erstatter tidligere udgaver og gælder i mangel af anden skriftlig aftale om rådgivning fra KabelChristensen ApS eller som supplement til rådgivningsaftalen indgået med KabelChristensen ApS.

Rådgivning:

KabelChristensen ApS Arkitektrådgivning udføres jf. ABR89 med tillæg af gældende generelle forretningsbetingelser.

KabelChristensen ApS rådgivning omfatter ikke juridisk rådgivning. Denne ydelse skal klienten selv rekvirere/koordinere som supplement til KabelChristensen ApS ydelser.

Forhold beskrevet af klientens ønsker om specifikke rådgiver ydelser er ikke gældende medmindre KabelChristensen ApS skriftligt har accepteret disse forhold som en del af KabelChristensen ApS rådgivningsydelser.

KabelChristensen ApS rådgivning indestår ikke for, at klienten ved valg af opgavens løsning/rådgivning kan oppebære den ønskede dækning/krav overfor modpart eller om at sagen/skader/krav er dækningsberettiget hos modparten til klienten.

Modpart til klient kan være forsikringsselskab, entreprenør, rådgiver, privatpersoner mv. hvor der ønskes rådgivning fra KabelChristensen ApS iht. syn & skønssager, forsikringssager, kontraktuelle uoverensstemmelser, granskninger mv.

Honorar:

Hvis der ikke er indgået en aftale med KabelChristensen ApS, vil KabelChristensen ApS ydelser faktureres efter medgået tid og udlæg jf. ABR89. Timeprisen udgør 1200,- kr. eksl. moms

Udlæg:

1. kørsel afregnes efter statens takster med et tillæg af moms.

2. Eksterne udlæg (Specialkonsulenter, underrådgiver, leverandører etc.) faktureres efter medgået tid og udlæg jf. ABR89, dog til en minimumtimesats på 1200,- kr. eksl. moms, uanset indkøbspris. Hvis eksterne udlæg ved indkøb er over 1200,- kr. eksl. moms pr. time videre faktureres timer med et tillæg på 10 % eksl. Moms, medmindre der skriftligt er aftalt fast timepris på Specialkonsulenter, underrådgiver, leverandører etc.

Ved større opgaver afgives gerne overslag eller tilbud.

Betalingsbetingelser & udbetaling af honorar:

Rådgiver ydelser, afregnes efter medgået tid & udlæg JF. ABR89

Honorar opgøres efter forbrug og faktureres en gang månedligt.

Betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato.

Hvis betalingsfristen overskrides, faktureres renter i henhold til "Lov om renter".

Der kan ikke uden særlig aftale foretages modregning eller tilbagehold i de fakturerede beløb.

Ophavsret/rettigheder:

Klienten er berettiget til at anvende det materiale som er udarbejdet af KabelChristensen ApS til den pågældende opgave.

KabelChristensen ApS beholder alle rettigheder/ideer over det materiale der er udarbejdet af KabelChristensen ApS til den pågældende opgave.

Klienten er berettiget til at offentliggøre materialet udarbejdet af KabelChristensen ApS, betinget af:

1. KabelChristensen ApS navn skal fremgå

2. Det skal fremgå hvilket byggeri, projektmaterialet er udarbejdet til og på hvilke betingelser

3. Inden offentliggørelse skal KabelChristensen ApS være forelagt formen for offentliggørelse inden samt afgive accept til offentliggørelse.

Levering:

Leverancetiden på opgaven er angivet som omtrentlig og uforbindende, medmindre andet er skriftligt aftalt.

KabelChristensen ApS kan kræver tidsfristforlængelse jf. ABR89 fx hvis tidsforlængelse skyldes ændring i opgaven, manglende leverance fra anden part, force majeure mv. 

Ansvar:

KabelChristensen ApS ansvar begrænset til 1 x honoraret for den samlede opgave med mindre andet er skriftligt aftalt.

Hvis andet skriftligt er aftalt vedr. ansvar, kan det samlede ansvarssum maksimalt være den i forsikringspolicen anførte dækning, jf. pkt. rådgiver ansvar forsikringsoplysninger eller alternativ kan der tegnes separat projektansvarsforsikring mod en merpris.

Klienten bærer ansvaret og risikoen for, at tidsmæssige, kvalitetsmæssige og økonomiske rammer overholdes med mindre andet er aftalt og skriftligt accepteret af KabelChristensen ApS.

KabelChristensen ApS kan ikke gøres ansvarlig for skader og tab herunder driftstab, avancetab, tab af data eller andet direkte tab forårsaget af fejl, forsømmelser eller mangler i forbindelse med rådgivningsopgaven udført af KabelChristensen ApS eller af KabelChristensen ApS samarbejdspartnere på opgaven.

Der kan alene kun rejses krav imod KabelChristensen ApS og således ikke mod KabelChristensen ApS direktion eller medarbejder.

Ansvarsperioden ophører 5 år efter opgavens løsning.

Hvis Klienten er privat forbruger ophører ansvarsperioden 10 år efter opgavens løsning jf. "forældelsesloven."

Persondata:

Behandles jf. gældende lovgivning og KabelChristensen ApS GDPR-politik som kan hentes & læses her

 

KabelChristensen ApS rådgiver ansvar forsikringsoplysninger:

Selskab: Tryg forsikring A/S

Police nummer: 670 9. 532.120.300

Dækningssum:

Personskade: 12.500.000 D.kr. inkl. moms

Tingskade: 5.000.000 D.kr. inkl. moms

Selskabet samlede hæftelse pr. forsikringsår

udgør maksimalt: 17.500.000 D.kr. inkl. moms

Tvister:

Eventuelle uoverensstemmelser og tvistigheder, som måtte udspringe af KabelChristensen ApS rådgivning skal søges løst ved mindelig forhandling parterne imellem.

Hvis parterne ikke ved forhandling kan opnå enighed henvises der til bestemmelserne i ABR 89, afsnit 9 (Voldgift) hvor denne uenighed skal behandles ved voldgiftnævnet.

 

Kontakt os for at høre mere om firmaet og hvad vi kan tilbyde