Loading
Ekstern SBI 246 projektgranskning
  • checklistjpg
  • hjelm-sbi-246jpg
  • sbi-246-granskningjpg
  • blueprintjpg

  

 

Uddrag af erhvervs- og byggestyrrelsen, SBI Rapport 2004

Svigt, fejl og mangler i byggeriet er uhensigtsmæssigt og ofte omkostningsfuldt (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2004) Omkostningerne til afhjælpning af svigt i byggeriet opgjort til 12 mia. kr. om året, hvilket udgør ca. 10 % af produktionsværdien.

Svigt, fejl og mangler, der kan undgås ved at lave projektgranskning 2-3%

Projektgranskning koster 0,2-0,3 %

Samlet besparelse 1,7-2,8 %

 

Uddrag af BYGGESKΔDEFONDEN - ekstern projektgranskning vejledning til bygherre marts 2015

 

Ekstern granskning - med Øjne ude fra

"Byggeskadefonden anbefaler, at almene bygherrer også får foretaget en ekstern granskning af en uvildig rådgiver, som ser på projektet med nye øjne. Udgiften til en sådan ekstern granskning vil typisk udgøre en forsvindende del af det samlede byggebudget, men kan have stor effekt på byggeriets samlede kvalitet og økonomi.”

 

Ekstern granskning er en god forretning

"SBI har i en rapport skønnet, at omkostningerne til udbedring af svigt, fejl, mangler og skader udgør ca. 10 pct. årligt af byggeriets produktionsværdi (kilde: ”Svigt i byggeriet – økonomiske konsekvenser og muligheder for en reduktion”, Erhvervs­ og Byggestyrelsen 2004). En meget stor del skyldes, at der enten er fejl i selve projekterne, eller at projekterne er vanskelige at udføre uden svigt og fejl. Byggeskadefonden anslår, at udgiften til ekstern projektgranskning kun vil udgøre ca. 2 promille af et byggeris anskaffelsessum, og at projektgranskning kan reducere udgifterne til udbedring af svigt og fejl med mindst en femtedel.”

 

Bygherrens krav til den eksterne gransker 

" Bygherren bør aldrig vælge en gransker, der har medvirket som f.eks. rådgiver eller projekterende i projektet. Granskeren skal også være uafhængig og uvildig i forhold til de organisationer, der har været involveret i projekteringen af det pågældende byggeri. Bygherren bør således ikke overlade granskningen til en eventuel bygherrerådgiver, da der i givet fald kan rejses tvivl om uafhængigheden.”

 

Ekstern granskning sikrer sammenhæng

"et byggeris kvalitet fastlægges i et samspil mellem mange parter på baggrund af bygherrens krav til udformning, funktion, byggeteknik, økonomi og tid. Ekstern projektgranskning er et middel til at afsløre, om de enkelte parters egenkontrol er effektiv, eller om man har ”glemt noget”, ligesom den kan afsløre manglende sammenhæng i grænseflader mellem forskellige dele af projektet. Hvis alle parters egenkontrol igennem programmering, projektering og udførelse er effektiv, bliver den eksterne projektgranskning en formalitet.”

 

Se BYGGESKΔDEFONDEN vejledning her:

 

Uddrag af SBI 246 granskning af byggeprojekter 

Der kan granskes flere gange under et byggeprojekts fremdrift, derfor er det vigtigt at udarbejde en granskningsplan.

Granskningsplan opdeles i faser A-E og fase 1-4 jf. SBI 246/BYGGESKΔDEFONDEN-ekstern projektgranskning vejledning til bygherre marts 2015

 

FASE 1-4

FASE 1                                                                                                               

[Byggeprogram/Dispositionsforslag]                                                                         

FASE 2                                                                                                                

[Projektforslag/Myndighedsprojekt]                                                                                                 

FASE 3                                                                                                                  

[Hovedprojekt]                                                                                                         

FASE 4                                                                                                                 

[Systemleverancer, projektændringer før kontrahering & i udførsel & drift]

 

FASER A-E                                                               

FASE A                                                                                                                                                                                     

[planlægning]

FASE B                                                                                                                      

[screening]

FASE C                                                                                                                 

[Systematisk granskning på princip niveau]

FASE D                                                                                                                  

[Formidling]

FASE E                                                                                                                   

[Opfølgning]

 

Kontakt os for at få lagt en granskningsplan som tilgodeser Jeres projekt

 

Formål med granskning jf. SBI 246

"Formålet med ekstern projektgranskning er at finde væsentlige fejl, mangler og uhensigtsmæssige forhold i byggeprojektet, før de bliver indbygget. Hensigten er at forbedre byggeriets kvalitet, mindske antallet af svigt og skader, reducere byggeriets omkostninger under anlæg og drift samt sikre arbejdsmiljø og bygbarhed. Den eksterne projektgransknings formål er ikke at fremkomme med løsningsforslag, men derimod at give anbefalinger til forhold, der bør undersøges eller afklares nærmere."

 

KabelChristensen har stor erfaring med uvildig ekstern SBI 246 granskning af mindre og større projekter som både omhandler nybyggeri og renoveringsprojekter.

Vi tilbyder uvildig ekstern SBI 246 granskning der tilgodeser det enkelte projekt bedst muligt.

Hvert projekt er unik og derfor vil der ved hver case blive sammensat det gransker team der tilgodeser Bygherrens fokuspunkter/risikoafdækningen bedst muligt.

Erfaringsmæssig vil der altid være en reducering af fejl og mangler og "lukning af huller" i projektet/udbudsmaterialet ved en uvildig SBI 246 ekstern granskning.

 

Kontakt os for at høre mere om hvad vi kan tilbyde i forbindelse med en ekstern SBI projektgranskning som tilgodeser Jeres projekt