Loading
Syn & Skøn
 • checklistjpg
 • risk-iiijpg

 

Overblik over Syn & Skøn 

Hvis der er opstår en tvist omkring kontraktuelle forhold, økonomi, tid, eller kvalitet imellem parterne & der ikke kan opnås fælles enighed, kan der anmodes om Syn & Skøn hvor der afholdes en Skønsforretning.

Syn & Skøn, indebærer en uafhængig byggesagkyndig/skønsmand som besigtiger, gennemlæser kontraktforhold & skønstema, med henblik på at komme med en besvarelse af skønstema, & spørgsmål.

Den uafhængig byggesagkyndig/skønsmand skal give en tekniskforståelse der klarlægger om fejlen skyldes projektet eller udførsel, en kombination heraf, eller ingen af delene som kan præsenteres overfor retten og parterne som kan træffe den juridiske beslutning iht. placering af ansvaret.

Syn & Skøn anvendes i forskellige stadier og ved forskellige retsinstanser, og uanset hvilken situation eller stadie af en sag, der udmeldes til syn & skøn, gennemføres skønsforretningen stort set efter samme retningslinjer.

 

Syn og skøn i regi af Voldgiftnævnet

Hvis AB-dokumenter (AB92/AB18, ABT93/ABT18, ABR89/ABR18) danner grundlag for parternes kontraktgrundlag, er bygherre ikke forbruger & derfor skal sagen som udgangspunkt udmeldes via voldgiftnævnet for  bygge- og anlægsvirksomhed  eller – i tilfælde af at en voldgiftsag allerede er anlagt – den nedsatte voldgiftsret

Læs mere om Syn & Skøn i Voldgiftsnævet her

 

Syn og skøn i regi af domstolene

Hvis AB-dokumenter (AB92/AB18, ABT93/ABT18, ABR89/ABR18) IKKE danner grundlag for parternes kontraktgrundlag, er bygherre forbruger & derfor skal sagen som udgangspunkt udmeldes via de almindelige civile domstole.

Læs mere om Syn & Skøn i Civile domstole her.

 

Syn og skøn i regi af Byggeriets Ankenævn

Byggeriets Ankenævn behandler klager fra private forbrugere over maler-, murer-, tømrer-, snedker-, gulv-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, anlægsgartner- og jordarbejder samt leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer.

Byggeriets Ankenævn behandler dog ikke klager over arbejder udført i forbindelse med opførelsen af nybyggede huse/lejligheder, der har en samlet entreprisesum på over kr. 1 mio. inkl. moms.

læs mere om Syn & Skøn i Byggeriet Ankenævn her.

 

Mediation & mægling jf. AB18, ABR18, ABT18, AB-forenklet og ABR18 forenklet eller anden frivillig ordning.

Mediation & mægling indebærer et kort forløb med henblik på at opnå en forligsmæssig løsning af parternes tvist under et møde med bistand fra en mediator eller mægler.

Efter nævnets regler (voldgiftnævn) kan processen afsluttes på under én måned. Man skal derfor være forberedt på korte frister, herunder  vedr. forslag til mediator og datosættelse af møder.

Voldgiftsnævnet har vedtaget egne regler for mediation & mægling, hvorefter sager indbragt for Voldgiftsnævnet behandles efter Regler for mediation & mægling 2018.

Hvis mediation eller mægling sker på baggrund af, at parternes har aftalt AB-18 (etc.), kan den ene part anmode om mediation eller mægling på et hvert tidspunkt i bygge-eller anlægsprocessen, såfremt parterne forinden har afsluttet den i AB-18, anførte forhandlingsprocedure om tvisten. 

Anmodning om mediation eller mægling skal følge Regler for mediation & mægling 2018:

§ 2. En sag om mediation eller mægling anlægges ved at indgive anmodning til Voldgiftsnævnet om mediation eller mægling.

§2 Stk. 2. Anmodningen kan tillige indgives af en voldgiftsret, der behandler den pågældende tvist.

§ 3. En sag om mediation eller mægling kan først iværksættes, når parterne har gennemført en aftalt forhandlingsprocedure om tvisten.

§3 Stk. 2. Mediation eller mægling kan ikke iværksættes, hvis der mellem parterne verserer en sag om hurtig afgørelse om samme tvist, eller hvis en part har indgivet anmodning om en sådan sag senest 10 arbejdsdage efter, at der er anmodet om mediation eller mægling.

§3 Stk. 3. Mediation eller mægling kan ikke iværksættes, hvis der om samme tvist verserer en sag om beslutning om stillet sikkerhed.

§3 Stk. 4. Parterne er forpligtet til at medvirke til at gennemføre proceduren for mediation eller mægling.

Læs mere om Mediation og mægling i voldgiftnævnet her.

Vi anbefaler inden man påbegynder Mediation & mægling at

 • det er afstemt med alle implicerede partners rådgiver/advokater/forsikringsselskaber mfl.
 • der er udarbejdet en proces/beslutningsaftale der følges.
 • der er udarbejdet en fastlæggelsesprocedure af hvordan parterne genoptager samarbejdet efter mediation eller mægling.

Ved mediation eller mægling skal man som udgangspunkt have i mente at de dokumenter og notater, der udarbejdes i forbindelse med mediation eller mægling ikke kan fremlægges i en senere voldgift- eller retssag, hvis der ikke opnås forlig imellem parterne. 

 

Udenretlig syn & skøn

Udenretlig syn og skøn er kendetegnet ved ikke at være besluttet af retten eller Voldgiftsnævnet & ved at skønsmanden ikke er udpeget af retten/Voldgiftsnævnet, men efter aftale med de implicerede parterne

Udenretlig syn og skøn kan gennemføres i den situation, hvor parterne er enige om at tvisten ikke skal afgøres i retten/Voldgiftsnævnet.

Vi anbefaler inden afholdelse af Udenretlig syn og skøn at der er:

 • afstemt med alle implicerede partners rådgiver/advokater/forsikringsselskaber mfl.
 • udarbejdet en proces/beslutningsaftale der følges.
 • udarbejdet en fastlæggelsesprocedure af hvordan parterne genoptager samarbejdet efter Udenretlig syn og skøn.

 

Vi tilbyder Byggeteknisk rådgivning/bistand i alle faser af syn & Skøn, Mediation & mægling eller udenretlig syn & skøn:

 • Uvildig vurdering af sagen forhold set fra alle implicerede parters sider & om der er alternativ løsninger såsom Mediation og mægling inden det videreforløb bliver til en Syn & Skøn sag
 • Mediation & mægling
 • vi kan tilbyde at agere Habil, uvildig & kompetent skønsmand ved andre forhold hvor der ønskes mediation & mægling imellem parterne fremfor retten/Voldgiftsnævnet muligheder.
 • Gennemgang af diverse bilag, fx kontrakter, beskrivelser, tegninger, skrivelser mellem parterne, som skal være en del af bilagslisten der indsendes til retten/Voldgiftsnævnet i samarbejde med Jeres advokat.
 • Byggeteknisk gennemgang & undersøgelser af forholdene. Her skal man huske at egne ensidige undersøgelse eller erklæring, efter at sagen er anlagt, kan som udgangspunkt ikke være bevis i sagen, hvis modparten ikke har haft mulighed for at bidrage til erklæringens udformning. Den fagperson, der har lavet undersøgelsen eller erklæringen, kan heller ikke bruge som sagkyndigt vidne i retten.
 • Forberedelse af relevante byggetekniske spørgsmål til Skønsrekvirentens skrivelse til retten/Voldgiftsnævnet i samarbejde med Jeres Advokat.
 • Byggeteknisk deltagelse på skønsforretningen, hvor vi kan hjælpe med at præsentere supplerende spørgsmål/fremvise/afklaringer omkring forholdene der er i skønstemaet i samarbejde med Jeres Advokat. De supplerende spørgsmål kan blive stillet i alle faser af en syns & skønssag & ofte også under skønsforretningen. Umiddelbart kan supplerende spørgsmål som parterne er enige om besvares uden videre af syn & skønsmanden. Hvis supplerende spørgsmål derimod afvises af den ene part må de ikke besvares af syn & skønsmanden.
 • Forberedelse af supplerende relevante byggetekniske spørgsmål til Replik/duplik i samarbejde med Jeres Advokat.
 • Hvis parterne er enige om at tvist ikke skal afgøres i retten/Voldgiftsnævnet kan vi tilbyde at agere Habil, uvildig & kompetent skønsmand ved udenretlig syn & skøn.
 • Sagerne kan efter aftale mellem parterne også gennemføres på engelsk. 

 

Ved ønske om CV, bedes der rettet kontakt herom til Tom Kabel Christensen på e-mail tom@kabelchristensen.dk 

 

Kontakt os for at høre mere om hvad vi kan tilbyde i forbindelse med Mediation & mægling, Syn & skøn, eller Udenretlig syn & skøn som kan tilgodeser Jeres projekt.